Licencat televizive dhe të dhëna për aksionerët

29 Korrik , 2014 • Ekonomia e Medias • by

Open Data Albania ka hulumtuar lidhur me funksionimin e Medias Televizive duke evidentuar numrin e licencave sipas kategorisë së medias televizive dhe subjektin tregtar që i zotëron këto ekrane.
Të dhënat në hulumtim janë marrë nga Autoriteti i Mediave Audiovizive (AMA), Qendra Kombëtare e Regjistrimeve (QKR) dhe Qendra e Botimeve Zyrtare (QBZ).
Në Shqipëri televizionet kategorizohen sipas mënyrës së shpërndarjes së sinjalit e mbulimit përkatës të territorit. Kategoritë janë: televizione private kombëtare dhe si të tillë funksionojnë 2; televizione private vendore apo siç edhe njihen televizione lokale për të cilat AMA ka lëshuar 74 licenca transmetimi; televizione private satelitore për të cilat kemi 2 licenca, televizione private me përsëritës; platforma televizive numerike satelitore nga të cilat në vendin tonë janë të regjistruara 3 të tilla; televizione kabllore ku kemi 103 të regjistruara.
Televizionet private kombëtare që operojnë aktualisht janë Tv Klan dhe Top Channel.
Televizioni Klan përmes shoqërisë tregtare me të njëjtin emër ka nisur aktivitetin në vitin 1997. Kapitali i shoqërisë është rritur ndjeshëm duke shënuar një vlerë prej 980 000 000 lekë. Top Channel është regjistruar si shoqëri tregtare në vitin 2001 me një kapital fillestar 100 000 lekë. Sot kapitali i tij është 525 400 000 lekë.
Televizione private vendore janë të licencuara 74.
Shoqëria tregtare media televizive vendore me kapital aksionar më të lartë është Albanian Screen me 487 500 000 lekë (katërqind e tetëdhjetë e shtatë milion e pesëqind mijë).
Kjo shoqëri zotëron edhe licencën për transmetim satelitor.
Ndër shtatëdhjetë e katër televizionet vendore, shtatë janë persona fizikë, tre prej tyre iu është pezulluar aktiviteti, një është çregjistruar si subjekt, një shoqëri është në likuidim e sipër dhe për trembëdhjetë të tjerë nuk është bërë plotësimi i të dhënave (ekstraktit historik) pranë QKR.
Një tjetër kategori janë edhe televizionet private satelitore. Dy janë televizionet satelitore në Shqipëri, Vizion Plus satelitor dhe ALSAT satelitor. Transmetimi dhe në satelit i këtyre televizioneve ka bërë që programet të ndiqen edhe në ato zona ku nuk arrihet mbulimi me sinjal tokësore, si brenda ashtu edhe jashtë vendit.
Platformat private numerike satelitore janë një tjetër teknologji në transmetimet dixhitale. Në Shqipëri tre janë platformat e tilla: Tring, Digitalb dhe Supersport. Platforma Digitalb ka nisur aktivitetin në vitin 2004, ndërsa dy platformat e tjera dy vite më vonë.
Televizionet kabllore janë sisteme të shpërndarjes së programeve televizive nëpërmjet frekuencave të radios. Në Shqipëri 42% e televizioneve private kabllore janë të regjistruar si Person Fizik pranë Qendrës Kombëtare të Regjistrimit.
Autoriteti ka të deklaruara njëqind e tre licenca, ndër të cilat një pjesë e mirë rezultojnë problematike me pezullim të veprimtarisë apo likuidim të subjektit tregtar që i zotëron.
Gjithashtu mbi emra të aksionerëve, si detaje më të spikatura listojmë:
Kapitali themeltar në total i subjekteve tregtare media televizive në 15 korrik 2014 shënon 4.5 miliardë lekë. Nga ku 65% janë kapital i tv vendore; 33% i tv kombëtare dhe 2% i televizioneve kabllore.
Në Median Televizive në Shqipëri në korrik 2014 regjistrohen 186 individë aksionerë. Ndër to njëzetë e tre (12.4%) janë të gjinisë femërore. Disa individë rezultojnë të jenë aksionerë në më shumë se një shoqëri tregtare që funksionon si televizion.
Individët me kapitalin më të madh janë Alba Gina dhe Aleksandër Frangaj, të “TV Klan” me një kapital prej 40% të kapitalit themeltar të shoqërisë përkatëse ose 392 milionë lekë secili. Ky kapital përbën 6% të totalit të kapitalit të gjithë televizioneve dhe 7% të kapitalit të zotëruar nga individët. Aksionarët Ridvana, Holta dhe Melina Dulaku pasojnë si aksionere pranë “TRING TV”. Ato kanë përkatësisht 340; 330 dhe 330 milionë lekë kapital secila

 Botuar në gazetën “Koha Jonë”, datë 29 korrik 2014.

Print Friendly, PDF & Email

Send this to a friend